2012-01-05

productivitat pública (2) segons el CAREC no és tant IMproductivitat

Flors d'alta muntanya a l'estiu palentí.
Seguint (*primer post del tema)amb el coneixement i aprenentatge del tema de la IMproductivitat del sector públic cal referir el contingut dels documents del CAREC que sembla que sí que consideren que el sector públic pot ser productiu o, si més no, més productiu (cosa que de per si ja significa que és productiu) per tal com escriuen que és possible lligar els salaris públics a la productivitat i també especifiquen les millores a la productivitat pública. Aquest informe fet per empresaris i economistes catalans tots ells de reconegut prestigi acadèmic i professional contradiu conceptualment l'informe de la CEOE, el contradiu en essència tot i que no en acte pugi que les millores a aplicar, en general, coincideixen. Potser la llum és en la raó i no en la crisi. Cal pensar que el concepte de productivitat te com a mínim diversos significats, alguns més ceoe però altres més CAREC, tot i que ambdós plantegen el sector públic com una càrrega i no com una oportunitat.

L4. Millorar la productivitat del sector públic
Mesura de reactivació: accelerar el procés de simplificació administrativa
• Justificació:
La simplificació administrativa ha de ser una prioritat del Govern. Es tracta d’un procés
continuat que cal mantenir en el temps, per això la Generalitat hauria de completar el pla
bianual que es va aprovar al juliol de 2010 i que preveia la revisió i modificació de més de 170
normes i 250 procediments. És important que el Govern impliqui en aquest objectiu als agents
socials i a l’administració local. Per una banda, és necessària una regulació estable, simple i que
es compleixi; és a dir, que deixi clares les “regles del joc” a fi d’evitar inseguretat jurídica i
desincentius a l’emprenedoria. D’altra banda, hi ha d’haver una simplificació administrativa
que eviti tràmits costosos i innecessaris, doncs tenen un cost d’oportunitat important i un
component desincentivador de l’activitat empresarial.
• Recomanacions:
- Fer una avaluació integral de tots aquells requeriments d'origen administratiu que
s'han de complir per tal de posar en funcionament un negoci o desenvolupar la seva
activitat diària. L'anàlisi s'hauria d'estratificar per sectors a definir, i en cada
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement
Informe del CAREC per a la Cimera Econòmica
32
requeriment identificat detallar de quina administració o tipus de norma prové
(estatal, autonòmica, local, UE).
- Cap mesura de legislació rellevant s’hauria d’aprovar sense una memòria econòmica
que identifiqui els objectius, concreti les mesures per les quals s’hauria d’avaluar, els
costos associats a aquestes mesures i les alternatives contemplades abans d’adoptar la
decisió finalment considerada. Sobre aquestes bases s’hauria de rendir comptes i
avaluar finalment l’execució.
- No s’hauria de presentar cap proposta de nova regulació que no identifiqui a quina
substitueix.
• Novetats / continuïtats en relació amb l’Acord estratègic 2008:
Les mesures proposades donen continuïtat a les contingudes en l’Acord estratègic,
concretament de l’M51 a l’M55, que fan referència a la simplificació dels tràmits administratius
i a la millora de la qualitat de la regulació i de la contractació pública.
Orientació estratègica: reforma estructural del sector públic
• Justificació:
És del tot necessària la profunda reestructuració del sector públic català. Reforma que ha de
comportar una significativa disminució de les estructures administratives, una major eficiència
en la distribució dels recursos públics, un redimensionament de les plantilles assignades a
tasques no directament dedicades als serveis públics d'atenció a la població, una
reprogramació de les inversions previstes, un esforç en la priorització i no extensió
indiscriminada en la política de subvencions i la potenciació màxima de la col·laboració
público-privada per estalviar costos i activar l’economia. És una reforma clau per a l’eficiència
del conjunt de l’economia, ja que les administracions públiques representen una part molt
significativa de l’ocupació total i tant el valor que aporten a la societat com els costos que
representen repercuteixen de manera directa en el sector privat.
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement
Informe del CAREC per a la Cimera Econòmica
33
• Recomanacions:
- L’avaluació externa de totes les activitats dutes a termes per l’administració s’ha de
centrar en els resultats. Cal reduir les llistes de procediments que el que fan és
desincentivar a tot aquell que vol promoure noves iniciatives.
- Reforma de la funció pública: Entre les mesures a aplicar, s’hauria de crear una
comissió de nomenaments per la qual tot càrrec amb un rang superior a cap de servei i
nivell de directiu d’ens públics hagi de comptar amb un informe d’idoneïtat previ. Pel
que fa als contractes vitalicis públics, cal qüestionar-se si representen un desincentiu a
la millora de la productivitat. Potenciar la via contractual pot facilitar els ajustaments
de plantilla, que no són possibles amb una estructura funcionarial. Finalment, caldria
introduir incentius positius lligats a l’assoliment dels objectius fixats i acreditats
externament. Aquests incentius poden ser retributius (augmentar més la part variable
en funció de la productivitat), però també n’hi poden haver d’altres que no comportin
augment pressupostari (dies d’assumptes propis, reconeixement públic, majors
possibilitats d’escollir destí, possibilitat d’escollir millors horaris, possibilitat d’escollir
dies de vacances, etc.).
- Racionalitzar el nombre excessiu d’ens, centres, agències i organismes públics, creats
sota el principi d’autonomia, però que finalment depenen, quasi en exclusiva, dels
recursos públics. La clau de la reforma administrativa rau en posar sobre bases sòlides
la plena compatibilitat de la independència organitzativa i el control-rendiment de
comptes (el model Anglosaxó de les “arms-length agencies” seria un bon exemple).
- També cal fer més transparent la política retributiva de les empreses, agències i ens
públics –especialment pel que fa als directius de les entitats públiques– i valorar més
l’esforç i la productivitat a nivell retributiu.
• Novetats / continuïtats en relació amb l’Acord estratègic 2008:
L’Acord no inclou mesures relatives a la reforma del sector públic.